• 01
 • 02
 • 03
 • 04

Studijní obory

Vinohradnictví

Výuka v tomto čtyřletém studijním oboru je postupně a promyšleně směřována k tomu, aby žáci získali potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro uplatnění v odpovědných funkcích ve vinohradnických, vinařských a ovocnářských podnicích nebo ve vedení vinohradnické či vinařské firmy. Učí se měřit a vyhodnocovat údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách vinohradnické a ovocnářské výroby a také využívat výsledků laboratorních rozborů k řízení výroby. Orientují se v technických výkresech, geodetických a pozemkových mapách. Znají způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin. Umí založit ovocnou školku a provádět řez a tvarování ovocných dřevin. Zvládají běžné odborné práce v ovocné i révové školce. Dokážou vysazovat sazenice vinné révy a ovocných stromů, ošetřovat je a ochraňovat proti chorobám a škůdcům po výsadbě. Mají přehled o úpravě prostředí rostlin, výživě a hnojení, úpravě vodního a vzdušného režimu v půdě. Provádějí sklizeň a učí se technologickým postupům při zpracování ovoce a zeleniny a při výrobě vína. Ovládají problematiku skladování, ošetřování a prodeje vína. Osvojují si zásady jednání se zákazníkem a umí víno nabízet. Žáci v rámci výuky absolvují výcvik v řízení motorových vozidel a získají oprávnění k řízení traktoru a využívání mechanizačních prostředků a zařízení. Absolvent má uplatnění jako vinohradnický a ovocnářský technik, sklepmistr při výrobě vína, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, poradce nebo podnikatel na úseku vinohradnických a ovocnářských služeb, obchodník s vínem, pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie apod. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání a může pokračovat ve studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

        Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství

Studijní obor Agropodnikání má v systému odborného vzdělávání specifické postavení, jehož cílem je podpora agroturistiky v regionu. Žáci získávají široký rozsah vědomostí nejen z oblasti zemědělské výroby, pěstování rostlin a chovu zvířat, ale i z problematiky ekonomické, právní a administrativní. Současně jsou schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku a pracovat se získanými informacemi. Osvojují si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady, rovněž se učí uplatňovat hlavní zásady podnikání v cestovním ruchu a při zajišťovaní ubytovacích a stravovacích služeb. Kromě cvičení se praktická výuka zabezpečuje formou učební nebo odborné praxe v rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích a turistický informačních centrech. Žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel a získají oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a končí složením maturitní zkoušky. Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium.

         Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit