• 01
 • 02
 • 04
 • 03

Studijní obory

Vinohradnictví

Výuka v tomto čtyřletém studijním oboru je postupně a promyšleně směřována k tomu, aby žáci získali potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro uplatnění v odpovědných funkcích ve vinohradnických, vinařských a ovocnářských podnicích nebo ve vedení vinohradnické či vinařské firmy. Učí se měřit a vyhodnocovat údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách vinohradnické a ovocnářské výroby a také využívat výsledků laboratorních rozborů k řízení výroby. Orientují se v technických výkresech, geodetických a pozemkových mapách. Znají způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin. Umí založit ovocnou školku a provádět řez a tvarování ovocných dřevin. Zvládají běžné odborné práce v ovocné i révové školce. Dokážou vysazovat sazenice vinné révy a ovocných stromů, ošetřovat je a ochraňovat proti chorobám a škůdcům po výsadbě. Mají přehled o úpravě prostředí rostlin, výživě a hnojení, úpravě vodního a vzdušného režimu v půdě. Provádějí sklizeň a učí se technologickým postupům při zpracování ovoce a zeleniny a při výrobě vína. Ovládají problematiku skladování, ošetřování a prodeje vína. Osvojují si zásady jednání se zákazníkem a umí víno nabízet. Žáci v rámci výuky absolvují výcvik v řízení motorových vozidel a získají oprávnění k řízení traktoru a využívání mechanizačních prostředků a zařízení. Absolvent má uplatnění jako vinohradnický a ovocnářský technik, sklepmistr při výrobě vína, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, poradce nebo podnikatel na úseku vinohradnických a ovocnářských služeb, obchodník s vínem, pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie apod. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání a může pokračovat ve studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

        Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství

Studijní obor Agropodnikání má v systému odborného vzdělávání specifické postavení, jehož cílem je podpora agroturistiky v regionu. Žáci získávají široký rozsah vědomostí nejen z oblasti zemědělské výroby, pěstování rostlin a chovu zvířat, ale i z problematiky ekonomické, právní a administrativní. Současně jsou schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku a pracovat se získanými informacemi. Osvojují si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady, rovněž se učí uplatňovat hlavní zásady podnikání v cestovním ruchu a při zajišťovaní ubytovacích a stravovacích služeb. Kromě cvičení se praktická výuka zabezpečuje formou učební nebo odborné praxe v rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích a turistický informačních centrech. Žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel a získají oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a končí složením maturitní zkoušky. Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium.

         Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

Podnikání - studium tohoto oboru ukončeno

Absolvent nástavbového studia uplatní znalosti a dovednosti při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Rovněž je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní i administrativní činnosti v soukromých firmách i státních organizacích. Úspěšní absolventi mohou po vykonání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Vzdělání v tomto oboru probíhá na naší škole pouze ve stávajícím 2. ročníku, nové třídy již nejsou otevírány. 

Vzdělávání probíhá podle platného Školního vzdělávacího programu

ŠVP Podnikání 2020

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit