• 04
 • 01
 • 02
 • 03

Agrolaboratoř

Agrolaboratoř Střední vinařské školy Valtice má již svou dlouholetou tradici. Své služby a zkušenosti nabízí výrobcům vína již od roku 2000. V červnu roku 2011 agrolaboratoř prošla kompletní modernizací. Laboratoř je vybavena moderními přístroji pro veškeré analýzy, které se provádí v souladu s přáním zákazníka v co nejkratší době a k jeho maximální spokojenosti.

Od 1. 11. 2011 je Agrolaboratoř  zkušební laboratoří  akreditovanou ČIA, tuto akreditaci Agrolaboratoř obhájila dne 5. 11. 2015 a i nadále zůstává akreditovanou zkušební laboratoří dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 č. 642/2014 pro rozbor vína a hroznového moštu dle požadavků vinařského zákona §26 č. 321/2004 Sb, o vinohradnictví a vinařství pro zatřiďování vín. Viz osvědčení o akreditaci. Laboratoř má i pověření SZPI k rozborům vín.

Veškeré další informace na tel.: 731 468 382 Ing. Bc. Lenka Uhlířová Burianová, Ph.D.

Služby:

Analytický rozbor vína a hroznového moštu

K rychlým informativním rozborům je využíván Alpha analyzátor, na kterém je prováděna:

 Analýza hroznů a moštů

 • potenciální alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • pH
 • asimilovatelný dusík YAN

Rozbor vína

 • skutečný alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • těkavé kyseliny
 • extrakt
 • kys. jablečná, mléčná, vinná, octová

 Ceník analyzátoru Alpha: ceny platné od 1.1.2018

Druh rozboru

Cena s DPH

A 01 – Analýza hroznů a moštů

(potencionální alkohol, cukr - glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, pH, asimilovatelný dusík YAN)

250,-

A 02 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza)

180,-

A 03 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny)

230,-

A 04 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, SO2 volná, veškerá)

320,-

A 05 –  Celkový rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, SO2 volná, veškerá, těkavé kyseliny, extrakt)

550,-

A 06 – Rozbor vína – stanovení kyselin

(celkové kyseliny, kys. jablečná, mléčná, vinná, octová, pH)

250,-

A 07 – jednotlivá položka

100,-

Dle přání zákazníka lze provést ve víně následující analýzy:

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení redukujících látek
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Stanovení celkových kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu
 • Stanovení bílkovin (bentotestem) a dávky číření
 • Stanovení organických kyselin (kys. jablečná, kys. mléčná)
 • Stanovení železa (vhodné při používání železných tanků)
 • Stanovení pH vína

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Přehled analýz

Cena s DPH

Alkohol skutečný (destilačně – OIV)

145,-

Celkové kyseliny (titračně – OIV

70,-

Těkavé kyseliny (destilačně – OIV)

130,-

Volný SO2 (titračně – OIV)

45,-

Veškerý SO2 (titračně – OIV)

65,-

Cukr - glukóza a fruktóza (enzymaticky – OIV)

320,-

Cukr - glukóza a fruktóza a sacharóza (enzymaticky – OIV)

470,-

Stanovení bílkovin (turbimetr) a stanovení dávky čiřidla

70,-

Speciální analýzy

Cena s DPH

Organické kyseliny – mléčná (enzymaticky)

210,-

Organické kyseliny – jablečná (enzymaticky)

210,-

Bezcukerný extrakt (samostatně)*

700,-

Bílkoviny – chladotepelný test

70,-

Bílkoviny – bentotest – stanovení dávky čiřidla

120,-

Bílkoviny (chladotepelný test+ bentotest + stanovení dávky čiřidla)

140,-

pH

70,-

Stanovení železa(spektrofotometrie)

250,-

* nutno stanovit hustotu, alkohol, cukr

Na veškeré analýzy je vystaven protokol o rozboru.

Analytický rozbor vína pro komisi VOC a zatřiďování vín komise SZPI

Rozbor vína pro státní zemědělskou a potravinářskou inspekci pro účely hodnocení a zatřiďování vín a pro komisi VOC. Součástí rozborů je protokol o zkoušce. Rozbory se provádí 2x jak to ukládá nařízení pro zatřiďování vína. Veškeré metody jsou akreditované ČIA.

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Druh rozboru

Cena s DPH

Celkový rozbor vína (VOC)

(alkohol skutečný, alkohol celkový, hustota relativní, celkové kyseliny, těkavé kyseliny, bezcukerný extrakt, SO2 volný,  SO2 veškerý, cukr - glu+fru+sach)

920,-

Celkový rozbor SZPI

980,-

Analytický rozbor pro zemská vína a svatomartinská vína

 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Druh rozboru

Cena s DPH

Rozbor svatomartinská vína+síra

(alkohol skutečný, celkové kyseliny,  SO2 volný,  SO2 veškerý, cukr - glu+fru)

700,-

Rozbor zemská vína                                                           

(alkohol skutečný, celkové kyseliny, cukr - glu+fru)

550,-

Rozbor půdy

Základní stanovení

 • uhličitanů
 • aktivní půdní reakce
 • výměnné půdní reakce a potřeba vápnění
 • humusu
 • fosforu
 • hořčíku
 • draslíku
 • vápníku

Jak správně odebrat půdní vzorek

Příprava půdního vzorku není složitá, dokonce nepotřebujeme ani půdní sondy, daleko důležitější je, aby vzorek byl opravdu průměrný: nikdy jej neodebíráme jen z jednoho místa, vpichů (míst odběru) musí být několik. V závislosti na velikosti zkoumané plochy odebereme 15 až 30 vzorků, smícháme je v čisté nádobě, čímž získáme reprezentativní vzorek a vysypeme (třeba na noviny) a necháme vyschnout. Ještě jednou vzorek promícháme a do čistého papírového nebo plastikového sáčku nebo do nádoby odebereme reprezentativní část, kterou posíláme do laboratoře v množství cca 1-2kg vzorku.

Nejvhodnější termín odběru je jarní nebo podzimní období.

 Postup:

 • Nejprve odstraníme vegetační kryt (například trávu) a případně i mulč.
 • Půdní sondou, zahradnickou lopatku, rýčem nebo obyčejnou nerezovou lžíci zasuneme do země a ze strany odebereme vzorek.
 • U travního porostu postačí vzorek z hloubky 12 cm, v sadu z 30 cm, u okrasné zahrady nebo trvalkových záhonů z hloubky asi 20 cm.
 • Ve vinicích a chmelnicích je lepší odebírat dva vzorky, jeden z 30 cm a jeden z hlubší vrstvy (až 60 cm), použijeme k tomu sondovací tyč.

Druh rozboru

Cena s DPH

pH aktivní

45,-

pH výměnné

55,-

Uhličitany

45,-

Humus

120,-

Fosfor

180,-

Hořčík

210,-

Draslík

210,-

Vápník

210,-

Zhodnocení rozboru

60,-

Celkový rozbor

1100,-

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Rozbor vody

Laboratoř provádí stanovení celkové tvrdosti vody, přechodné tvrdosti vody, stanovení chloridů, dusičnanů a železa ve vodě, stanovení pH.

Základní stanovení

 • celkové tvrdosti vody
 • přechodné tvrdosti vody
 • chloridů
 • dusičnanů
 • železa
 • pH vody

Ceník: ceny platné od 1.1.2018

Druh rozboru

Cena s DPH

Tvrdost přechodná

45,-

Tvrdost celková

55,-

Ca2+

40,-

Dusičnany

120,-

Chloridy

120,-

Železo

150,-

pH

50,-

Celkový rozbor

550,-

Prodej roztoků, chemikálií a laboratorního vybavení

Pro vaši domácí či firemní laboratoř nabízíme roztoky a chemikálie pro základní rozbor vína. Poradíme s vybavením vaší laboratoře.

Ceník:

Druh roztoku /l

Cena s DPH

0,02 mol I2

180,-

0,33 mol KOH

180,-

15 % H2SO4

100,-

škrob

60,-

1 mol NaOH

100,-

Čůta kámen/ 50 ml

100,-


Základní senzorické zkoušky

Agrolaboratoř organizuje senzorické zkoušky I. stupně dle ČSN ISO 8586-1 pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Posuzovatelé, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin, mají splňovat podmínky zaručující jejich dostatečné předpoklady pro vykonávání hodnocení. Proto jsou povinni podrobit se senzorickým zkouškám (dle směrnice pro výcvik a výběr posuzovatelů pro senzorickou analýzu ČSN ISO 8586-1). Je třeba potvrdit schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a pachů, schopnost barevného vidění. Tyto zkoušky nabízí Střední vinařská škola Valtice v potřebném rozsahu.

Žadatelem o provedení senzorické zkoušky může být:

 • student a zaměstnanec Střední vinařské školy Valtice
 • osoba, která prokáže zájem o absolvování základních senzorických zkoušek - externí žadatelé (vinaři, pracovníci v potravinářství, široká veřejnost apod.)

Senzorické zkoušky jsou jednodenní, začátek je každý den od 9:00 (prezentace 30 minut před zahájením zkoušek), skládají se z osmi dílčích zkoušek – 3 chuťové, 3 čichu a 2 zraku.

Před provedením senzorických zkoušek musí žadatel zaplatit poplatek ve výši 1000 Kč (výše poplatku je stanovena dle organizační směrnice č. 001/2007 SOŠV a SOUZ). Nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Pokud platba nebude provedena, nebude žadatel zařazen do daného termínu zkoušky.

Přihláška ke stažení zde

Přihlášky evidujeme průběžně po celý rok.

Termín příštích senzorických zkoušek: 15. - 17. 4. 2019

Storno poplatky:

 • omluva do 5 pracovních dnů před začátkem zkoušky poplatek vrácen v plné výši
 • omluva do 3 - 4 pracovních dnů stornopoplatek 50 %
 • omluva do 1 - 2 pracovních dnů stornopoplatek 75 %
 • nedostaví-li se žadatel ke zkoušce v daný den stornopoplatek 100 %

Úspěšným absolventům základních senzorických zkoušek bude vystaveno osvědčení o absolvování zkoušek, jehož platnost je omezena dle úspěšnosti zkoušky na 1 rok, 3 roky, 5 let. 

Provádění základní senzorické zkoušky organizačně a technicky zajišťuje Střední vinařská škola Valtice. Termíny základních senzorických zkoušek jsou vyhlašovány minimálně dvakrát ročně, a to v listopadu a dubnu nebo podle aktuální potřeby žadatelů.

+ přihláška

+ reference

https://brno.idnes.cz/jak-ziskat-uredni-certifikat-na-usta-dvf-/brno-zpravy.aspx?c=A090414_1173884_brno_krc

Kontakt

Vedoucí zkušební laboratoře:

Ing. Bc. Lenka Uhlířová Burianová, Ph.D. – vedoucí zkušební laboratoře

Ing. Marta Šurýnová Vítková - zástupce vedoucí laboratoře

Sobotní 116, 691 42 Valtice

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 731 468 382

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • Fax: 519 352 221
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin