SVISV

Obory studia

41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na agroturistiku

41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství

Studijní obor Agropodnikání má díky svému specifickému zaměření důležité postavení v systému odborného vzdělávání, jehož cílem je podpora vinařské turistiky v regionu.

Studenti získávají široký rozsah vědomostí v oblasti vinařství a vinohradnictví, pěstování rostlin, chovu zvířat, sommelierství a vinařské turistiky, ale i z problematiky ekonomické, právní a administrativní. Osvojují si praktické dovednosti při ubytování a stravování turistů a při podnikání ve vinařském cestovním ruchu.

Odborná praxe probíhá především ve vlastním školním hospodářství čítající 50 ha pozemků a vlastní výuková střediska. Žáci se účastní odborné praxe ve školní agrolaboratoři, zahradním centru Františkánské zahradě, školní prodejně Rolnička, školním sklepě Venerie, školní pálenici a moštárně, v prezentačních sklepích Pod starou ředitelnou, ve školních sadech a vinicích a nově také na Centru excelence, kde se účastní odborných přenášek, degustací a hodnocení vín. Mimo toho se praktická výuka zabezpečuje formou individuální odborné praxe v rekreačních zařízeních, vinařských podnicích a turistických informačních centrech. Praxe probíhá také na školní farmě, v partnerském jezdeckém klubu a v partnerských školách v Rakousku, Slovensku, Polsku a Francii. Studenti absolvují výcvik řízení motorových vozidel a získávají zdarma oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Pro odbornou praxi jsou studenti vybaveni pracovními oděvy a ochrannými pomůckami.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání a můžou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo univerzitě.

 

41-42-M/01 Vinohradnictví

Výuka v tomto jedinečném studijním oboru je zaměřená na získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti vinohradnické, vinařské, sommelierské a ovocnářské.

Odborná praxe probíhá především ve vlastním školním hospodářství čítající 50 ha pozemků a výuková střediska. Žáci se účastní odborné praxe ve školní agrolaboratoři, zahradním centru Františkánské zahradě, školním sklepě Venerie, školní pálenici a moštárně, v prezentačních sklepích Pod starou ředitelnou, ve školních sadech a vinicích a nově také na Centru excelence, kde se účastní odborných přenášek, degustací a hodnocení vín. Kromě toho se praktická výuka zabezpečuje formou individuální odborné praxe ve vinařských podnicích a partnerských školách v Rakousku, Slovensku, Polsku a Francii. Škola umožňuje žákům získat například řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T, senzorické zkoušky podle normy EU, nebo osvědčení k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Pro odbornou praxi jsou studenti vybaveni pracovními oděvy a ochrannými pomůckami.

Díky jedinečnosti tohoto studijního oboru a rozkvětu vinařství v ČR najde absolvent okamžitě uplatnění jako vinohradník, sklepmistr, sommeliér, ovocnář, podnikatel na úseku vinohradnických a ovocnářských služeb, majitel vinotéky nebo obchodník s vínem a technologickým zařízením.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání a může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo univerzitě.

 

 

66-51-H/01 Prodavač/prodavačka - aranžování a prodej květin

Žáci získají přehled o pěstování květin a jejich přípravě k prodeji, vázání i aranžování. Učí se znát podstatné vlastnosti prodávaného sortimentu zboží. Žáci mají možnost naučit se ovládat jednoduché účetnictví a osvojit si základní administrativní práce v prodejně. Zvládají informační a komunikační technologie, učí se aplikovat psychologii ve sféře obchodu a osvojují si zásady jednání se zákazníkem. V odborných předmětech se vyučuje ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, daňová evidence, propagace. Studium je vhodné pro dívky i chlapce.

Žáci vykonávají odborný výcvik ve školním zahradním centru Františkánské zahradě a školní prodejně Rolnička, nebo ve smluvních prodejnách květin, kde získají přehled o pěstování rostlin, přípravě květin k prodeji, vázání a aranžování. Naučí se upravovat interiéry bytů, hotelů a veřejných prostor. Žáci se v průběhu studia zúčastňují různých celostátních i zahraničních aranžérských soutěží.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladních v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent je schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, přípravou zboží k prodeji, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží. Absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent výuční list pro výkon povolání prodavač - aranžér květin. Po nezbytném zapracování mohou zastávat další obchodně provozní funkce nebo se stát samostatným obchodníkem, popřípadě si zvýšit vzdělání v nástavbovém studiu Podnikání.

 

 

41-52-H/01 Zahradník - zaměření na vinohradnictví a vinařství

Žáci během studia získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnictví , sadovnictví a vazačství. Obor je rozšířen o odborné předměty vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Během studia se naučí připravovat optimální podmínky pro pěstování zahradnických kultur, ovocných rostlin a révy vinné, naučí se je množit, vysazovat, ošetřovat a chránit proti chorobám a škůdcům. Žáci ovládají způsoby zpracování květin do běžných vazačských a aranžérských výrobků. Osvojují si základy obchodní činnosti v zahradnickém podnikání a chování ve styku se zákazníkem. Nově také vyrábět, hodnotit a prodávat víno. Do výuky je zařazen i předmět zahradnické stroje a zařízení, jehož náplní je oprava a údržba mechanizace včetně obsluhy jednoduchých zahradnických strojů. Po jeho absolvování učni získají řidičské oprávnění skupiny T.

Výuka a odborný výcvik probíhají především ve vlastním školním hospodářství čítající 50 ha pozemků a výuková střediska. Žáci se účastní odborné praxe ve školní agrolaboratoři, zahradním centru Františkánské zahradě, školním sklepě Venerie, školní pálenici a moštárně, ve školních sadech a vinicích a nově také na Centru excelence, kde se účastní odborných přenášek, degustací a hodnocení vín. Pro odbornou praxi jsou studenti vybaveni pracovními oděvy a ochrannými pomůckami.

Po úspěšném absolvování 3. ročníku a vykonání učňovských zkoušek je absolvent připraven k výkonu povolání zahradník, vinohradník nebo vinař. Popřípadě může ve studiu na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní zkoušku.

 

41-52-H/01 Zahradník - zaměření na floristiku

Žáci během studia získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnictví a sadovnictví. Během studia se naučí připravovat optimální podmínky pro pěstování zahradnických kultur, ovocných rostlin a okrasných květin. Naučí se rostliny množit, vysazovat, ošetřovat, hnojit a chránit před škodlivými činiteli při pěstování ve sklenících i ve volné půdě. Mezi další získané dovednosti patří realizace sadovnických úprav a jejich údržba, zhotovování běžných vazačských výrobků, znalost základů obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků. Obor je rozšířen o odborné předměty, jako je floristika a psychologie a technika prodeje. Studium je vhodné pro dívky i chlapce.

Žáci vykonávají odborný výcvik ve školním zahradním centru Františkánské zahradě a školní prodejně Rolnička, kde získají přehled o pěstování rostlin, přípravě květin k prodeji, vázání a aranžování. Žáci se v průběhu studia zúčastňují různých celostátních i zahraničních aranžérských soutěží. Navíc je do výuky zařazen i předmět zahradnické stroje a zařízení, po jehož absolvování učni získají řidičské oprávnění skupiny T.

Absolvent je kromě všeobecných zahradnických dovedností schopen plnit pracovní úkoly spojené s vázáním a aranžováním rostlin, přípravou zboží k prodeji a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem. Vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent výuční list pro výkon povolání zahradník a florista. Popřípadě může ve studiu na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní zkoušku.