• 04
 • 03
 • 01
 • 02

Nástavbové studium

Podnikání

Ještě máte šanci přihlásit se na nástavbové denní studium Podnikání. S ohledem na zájem otevíráme jednu třídu.

 
Tento nástavbový studijní obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Přijímání uchazečů je podmíněno pouze vyučením, bez ohledu na obor vyučení.

Studium je organizováno jako dvouleté denní studium

Příprava žáků je směřována do tří základních oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život ve společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Typickými činnostmi, ke kterým jsou žáci vedeni, jsou činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, jako např. účetnictví, cenová tvorba, daňová evidence apod. Nedílnou součástí vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro podnikatelskou činnost, včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání a mohou se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin