SVISV

Provozní řád

Platí od 30. 08. 2012, vyvěšen na palírně a na www.svisv.cz 

Provozovatel palírny

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace, Sobotní 116, 691 42 Valtice, IČO 60680318 (dále jen palírna, provozovatel nebo zhotovitel)

  • Adresa provozovny (palírny): Střelecká 1138, 691 42 Valtice
  • tel. 777 101 841 - příjem suroviny, výdej lihu
  • emmail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Základní pojmy používané při komunikaci se zákazníkem na palírně při příjmu suroviny a výdeji lihu

1. Zákazník (pěstitel, objednavatel) je fyzická osoba – občan Evropské unie (vč. osob, které tvoří s pěstitelem domácnost), která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat (nájem, podnájem), vypěstovala ovoce a toto ovoce si nechala zpracovat v palírně na líh. Jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo (viz. §4, odst. (7), písm. a) zákona č.61/1997 Sb. o lihu), popř. datum narození dokládá zákazník občanským průkazem a pokud ho nemá pak pasem s uvedeným datem narození.

2. Zmocněnec je fyzická osoba, kterou zmocnitel (tj. zákazník, pěstitel, objednavatel) zmocnil k dodávce suroviny nebo odběru lihu za zmocnitele na palírně. Zmocněnec dokládá svoji totožnost občanským průkazem nebo pasem.

3. Palírna (provozovna) je Pěstitelská pálenice a lihovar provozovaná provozovatelem na adrese provozovny.

4. Surovina je ovoce, šťávy a odpady z jeho zpracování ve zkvašeném stavu, neobsahující cizí cukernaté příměsi. Kvas je kvasící či dokvašená ovocná surovina určená k výrobě lihu. Kvas MIX je palírensky nezralé, nečisté, nezdravé, rozkvašené, vodnaté či předem pomleté ovoce, druhová směs ovoce, letní ovoce po 30.09. a ovoce po ukončení příjmu ovoce. Předkvašené ovoce je odborně zpracovaný a vedený kvas přijatý jako ovocný kvas.

5. PO (pálení ovoce) je nabídka služby pro zákazníky, kteří dodají předkvašené ovoce nebo kvas MIX.

6. IPK (individuální pálení kvasu) je nabídka služby pro zákazníky, kteří dodají vlastní kvas k individuálnímu pálení.

7. Líh (destilát, ovocný destilát) je etanol získaný ze suroviny naředěný převážně na 50 %obj. při 20 °C. Líh z IPK se ředí dle požadavku zákazníka. Ředění lihu je započítáno v ceně za líh.

8. Smlouva o příjmu KVASU (protokol) je evidovaný a archivovaný (10 let) formulář palírny vyplněný palírnou a podepsaný zákazníkem. Protokol slouží pro kontrolu Celní správy, evidenci suroviny a lihu a kontaktu palírny se zákazníkem.

9. Cena za 1 litr destilátu (50 %obj. vč. SD a DPH) je stanovena předem a uvedena v ceníku palírny. Palírna si vymiňuje změnu ceny během pěstitelské sezóny, pokud dojde ke změně sazby či způsobu výpočtu spotřební daně (SD) a daně z přidané hodnoty (DPH). 

Provozní doba palírny, pěstitelská sezóna a pohyb zákazníků a hostů v prostorech palírny

Provozní doba je Po – Pá 7.00 – 15.30 a je závislá na pokrytí sezónních potřeb příjmu, zpracování a kontroly suroviny a výdeje lihu. Pěstitelská sezóna palírny (výrobní období palírny) je určeno zákonem o lihu a začíná 01.července běžného roku a končí 30.června následujícího roku.

Zákazníci či hosté palírny, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě příjmu kvasu či výdeje lihu a nesmějí, bez vyzvání provozovatele palírny či pověřeného zaměstnance, vstupovat do dalších prostor palírny. Bez vyzvání odpovědného zástupce palírny nesmějí provádět zákazníci žádné pomocné práce při přejímce a zpracování suroviny, výrobě a výdeji lihu.

Provozovatel si vymiňuje možnost změny termínů příjmu suroviny v mimořádných případech (např. havárie, přetlak suroviny). 

Reklamace služby pěstitelského pálení

Reklamace služby pěstitelského pálení se řídí zvláštním Reklamačním řádem palírny, vyvěšeným na palírně nebo www.svisv.cz. Na vyzvání zákazníka sepíše palírna o reklamaci reklamační protokol. Rozhodčím orgánem při sporu s palírnou je příslušný soud.

Surovinu přijatou na palírnu jako kvas MIX nebo nekvalitní kvas (IPK) nelze reklamovat na její vůni, chuť a čirost; nelze v tomto případě reklamovat ani množství lihu. 

Dodávka (příjem) suroviny na palírnu

Příjem suroviny se provádí v době určené rozpisem i individuálně po předchozí telefonické domluvě. Ve vlastních nádobách může být na palírně krátkodobě uskladněn, již převzatý kvas zákazníka přijatý k IPK. Při IPK se smíchávání ovoce neprovádí, pokud k tomu nevedou provozovatele zvláštní důvody. Množství přijaté suroviny je pěstiteli potvrzeno objednávkou pálení.

Provozovatel si vymiňuje možnost smíchání kvasu přijatého k individuálnímu zpracování v mimořádných případech (např. havárie, přetlak suroviny). O této skutečnosti nemusí zákazníka informovat. 

Odběr (výdej) vyrobeného lihu na palírně

Pálení kvasu se provádí podle závazného postupu k odběru lihu je zákazník vyzván palírnou prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonicky na telefonní číslo udané zákazníkem na protokolu (tzv. kontaktní telefon). Se zákazníkem je dohodnut přesný termín odběru jeho lihu. K odběru lihu na palírně může pěstitel zmocnit jinou osobu. Líh získaný ze suroviny se ředí a vydává zákazníkovi v požadované koncentraci (lihovitosti) zákazníkem při 20 °C. K ředění se používá destilovaná voda připravená palírnou. Koncentrace vydávaného lihu při 20 °C je vždy uvedena na prodejce, dochází-li k zohlednění změny objemu lihu na teplotě lihu. Lihovitost a objem lihu se mění s teplotou lihu.

Ochutnání lihu je možné až po zaplacení za služby pěstitelského pálení. Líh se vydává do nádob přinesených zákazníkem nebo nalahvováním do láhve 0,5 l dle platného ceníku. Dobu výdeje lihu, způsob výdeje lihu do nádob pěstitele a placení lihu pěstitelem (dělení lihu mezi pěstitele) určuje palírna. Přepravu lihu doporučujeme provádět v nerozbitných (umělohmotných), potravinářsky nezávadných nádobách. Za čistotu a těsnost přepravních nádob odpovídá zákazník. Uskladnit líh u pěstitele doporučujeme ve skle, při pokojové teplotě v temnu a bez přítomnosti cizích pachů. Líh je vhodné, po vydání palírnou, nechat 3 - 4 týdny tzv. „odvětrat" v otevřených skleněných nádobách s prodyšně přikrytým hrdlem. Ztráty „odvětráním" lihu jsou kolem 1 - 2 %obj. ročně a „odvětrání" má na kvalitu lihu podstatný vliv (jde o tzv. „staření destilátu"). Teplota konzumovaného lihu (ovocného destilátu) má být cca 20 °C, při této teplotě nelépe vynikne jeho charakteristická vůně a chuť. Na množství vydaného lihu je pěstiteli vystavena prodejka (potvrzení o výdeji a zaplacení lihu). Za již zaplacený líh znehodnocený zákazníkem jeho rozlitím (rozbitím nádoby) nenese palírna odpovědnost a ani není pro takovýto případ pojištěna. Nechá-li si zákazník v pěstitelské sezóně vyrobit více jak 30litrů (100 %obj.) lihu, doplatí palírně, při překročení tohoto množství, plnou spotřební daň 285,- Kč z každého takto, i z části vyrobeného litru navíc. 

Ostatní

Zákazník (pěstitel) souhlasí, zavazuje se, popř. bere na vědomí, že:

1. ke komunikaci s ním, především pak k výzvě k odběru lihu, slouží číslo mobilního telefonu uvedené pěstitelem na protokolu - tzv. kontaktní telefon. Zákazník včas nahlásí palírně změnu trvalého pobytu a dlouhodobou nedostupnost nebo změnu čísla telefonu uvedeného v protokolu, popř. číslo náhradní, a to až do doby, než zaplatí líh vyrobený z jím dodané suroviny a uhradí palírně veškeré náklady vzniklé z důvodu neoznámení, nedostupnosti či změny telefonního čísla (kontaktního telefonu) a trvalého pobytu pěstitele.

2. pokud neuvede při přejímce suroviny v protokolu žádné telefonní číslo, slíbí to učinit dodatečně a trvá na převzetí suroviny, je jeho protokol pozastaven na dobu 10 dnů, během kterých se zavazuje telefon doplnit. Pokud tak neučiní, může být jeho surovina bez dalšího nahlášení nevratně a bez náhrady zlikvidována za přítomnosti Celní správy a jeho protokol stornován, aniž tím vzniká palírně jakýkoliv závazek.

3.v případě, že palírna zjistí nekvalitní surovinu oznámí tuto skutečnost pěstiteli a buď mu vrátí přijatý kvas nebo tento kvas vypálí, nezodpovídá však za výsledný produkt. Pěstitel je na pozastavení a zpětvzetí suroviny z důvodu skrytých vad informován telefonicky a poté, pokud nereaguje či je nedostupný, i písemně poštou. Dostaví-li se k převzetí takto pozastavené suroviny, je mu tato vrácena. Nereaguje-li na písemnou výzvu na vrácení nezpracovatelné suroviny do 15 dnů ode dne, kdy je mu tato výzva zaslána poštou, je takováto surovina bez dalšího nevratně a bez náhrady zlikvidována a protokol stornován v souladu s § 610 obč. zákoníku (dohodnutý zánik právního vztahu bez náhrady). Pokud se pozastavená suroviny samovolně znehodnotí (zkazí), jde toto znehodnocení na vrub zákazníka.

4. palírna vystaví každému pěstiteli vlastní příjemku suroviny, s uvedením pěstitelské sezóny, množstvím (kg, L) a druhem suroviny. Palírna se zavazuje plnit službu pěstitelského pálení bez zbytečného odkladu (viz. § 591 obč. zákoníku), nejzazší termín splnění služby pěstitelského pálení je den ukončení pěstitelské sezóny, ve které byla surovina od zákazníka na palírnu přijata. Zmocnění jiné osoby k odběru lihu pěstitele na palírně musí uvést (nahlásit) pěstitel předem při sepisování protokolu.

5. nárok pěstitele na poměrné množství lihu a jeho cenu spočítá palírna z poměru přijatého množství suroviny (druhu ovoce) od pěstitele k celkem zpracované dávce suroviny (druhu ovoce) palírnou s tím, že nárok pěstitele v litrech lihu není předem znám (viz. § 595 obč. zákoníku- nejisté budoucí užitky) a pěstitel s takovýmto způsobem výpočtu nároku na poměrné množství lihu a jeho cenu ze své suroviny bez výhrad souhlasí a nebude si později činit nárok na jiný užitek. Cena v sobě již obsahuje spotřební daň i daň z přidané hodnoty. Palírna může odepřít vydání lihu zákazníkovi, nezaplatil-li zákazník za službu včas a má právo postupovat v tomto případě v souladu s odst. 6. a 9. tohoto poučení.

6. bez zbytečného odkladu reagovat na výzvy palírny k odběru lihu, zaplatit a odebrat tento líh bez meškání; dále dodržovat čas předem sjednaného termínu odběru lihu, omluvit se z předem sjednaného termínu odběru lihu a uhradit veškeré náklady vzniklé palírně tím, že tak neučinil. Palírna může předem přijmout omluvu doložených případů nemožnosti převzetí lihu v termínu (nemoc apod.) na adresu palírny, učiněnou nejpozději do 30 dnů, popř. do konce pěstitelské sezóny, přesahuje-li tato lhůta konec pěstitelské sezóny a může takovému pěstiteli uskladnit a vydat jeho líh bez smluvních pokut. Nepřebere-li zákazník líh vyrobený z jeho suroviny do 30 dnů od doby, kdy k tomu byl palírnou písemně vyzván, zplnomocňuje tím zákazník k převzetí lihu zhotovitele, který naloží s takto vyrobeným lihem dle svého uvážení aniž přísluší zákazníkovi za tento líh či surovinu náhrada. Palírna je oprávněna přerozdělit mezi ostatní pěstitele líh, který si pěstitel včas nepřevezme, stornovat protokol takového pěstitele a takovému pěstiteli nepřísluší od palírny ani od ostatních pěstitelů žádná náhrada za surovinu, líh či jiné náklady v souladu s § 610 obč.zákoníku (dohodnutý zánik právního vztahu bez náhrady). Nepřebere-li zákazník líh vyrobený z jeho suroviny do 30 dnů od doby, kdy k tomu byl palírnou písemně vyzván, propadá palírnou přijatá záloha za tento líh, popř. přijatá záloha spotřební daně za tento líh palírně, aniž přísluší zákazníkovi za tyto zálohy náhrada. Nevyzdvihne-li pěstitel, kterému byla poskytnuta služba IPK, své kvasné nádoby (sudy, barely apod.) nebo nádoby na líh do 60 dnů od vypálení svého kvasu, propadají tyto nádoby palírně, aniž by za ně příslušela pěstiteli jakákoliv náhrada.

7. palírna je oprávněna při příštích dodávkách suroviny požadovat na pěstiteli zálohu na líh, zálohu na SD nebo odmítnout přijmout jeho surovinu, nedodrží-li minimální množství suroviny, hrubě poruší-li některá z ustanovení protokolu a provozního řádu, popřípadě uvede-li úmyslně a pak potvrdí do protokolu nesprávné osobní, kontaktní nebo jiné údaje.

8. nechá-li si v pěstitelské sezóně vyrobit více než 30 litrů (100% obj.) lihu, doplatí palírně, při překročení tohoto množství, plnou spotřební daň 285,- Kč za 1litr (100 %obj.) za každý takto navíc vyrobený líh vč. případných doplatků (doměrků) spotřební daně, sankcí, pokut a správních poplatků, které jsou v tomto případě Celní správou vyměřeny palírně.

9. pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka odebrat toto množství etanolu do 3 měsíců ode dne jeho výroby.

11. pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka uhradit palírně za toto množství částku ve výši spotřební daně vypočítané dle zákona o SD (tj. plnou spotřební daň). 

Reklamační řád Pěstitelské pálenice a lihovaru

Platí od: 30.08.2012; vyvěšen na palírně a na www.svisv.cz 

Provozovatel palírny

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace, Sobotní 116, 691 42 Valtice, IČO 60680318 (dále jen palírna, provozovatel nebo zhotovitel)

  • Adresa provozovny (palírny): Střelecká 1138, 691 42 Valtice
  • tel. 777 101 841 - příjem suroviny, výdej lihu
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Základní pojmy používané při komunikaci se zákazníkem během reklamačního řízení

1. Zákazník (pěstitel, objednavatel) je fyzická osoba – občan Evropské unie (vč. osob, které tvoří s pěstitelem domácnost), která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat (nájem, podnájem), vypěstovala ovoce a toto ovoce si nechala zpracovat v palírně na líh. Jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a rodné číslo (viz. §4, odst. (7), písm. a) zákona č.61/1997 Sb. o lihu), popř. datum narození dokládá zákazník občanským průkazem a pokud ho nemá pak pasem s uvedeným datem narození.

2. Zmocněnec je fyzická osoba, kterou zmocnitel (tj. zákazník, pěstitel, objednavatel) zmocnil k dodávce suroviny nebo odběru lihu za zmocnitele na palírně. Zmocněnec dokládá svoji totožnost občanským průkazem nebo pasem.

3. Palírna (provozovna) je Pěstitelská pálenice a lihovar provozovaná provozovatelem na adrese provozovny.

4. Surovina je ovoce, šťávy a odpady z jeho zpracování ve zkvašeném stavu, neobsahující cizí cukernaté příměsi. Kvas je kvasící či dokvašená ovocná surovina určená k výrobě lihu. Kvas MIX je palírensky nezralé, nečisté, nezdravé, rozkvašené, vodnaté či předem pomleté ovoce, druhová směs ovoce, letní ovoce po 30.09. a ovoce po ukončení příjmu ovoce. Předkvašené ovoce je odborně zpracovaný a vedený kvas přijatý jako ovoce. Rozkvašené ovoce je neodborně zpracovaný a vedený kvas přijatý jako kvas MIX.

5. IPK (individuální pálení kvasu) je nabídka služby pro zákazníky, kteří dodají vlastní kvas k individuálnímu pálení.

6. Líh (destilát, ovocný destilát) je etanol získaný ze suroviny naředěný při 20oC dle požadavku zákazníka. Ředění lihu je započítáno v ceně za líh.

7. Smlouva o příjmu KVASU (protokol) je evidovaný a archivovaný (10 let) formulář palírny vyplněný palírnou a podepsaný zákazníkem. Protokol slouží pro kontrolu Celní správy, evidenci suroviny a lihu a kontaktu palírny se zákazníkem.

11. Cena za 1 litr destilátu (50 %obj. vč. SD a DPH) je stanovena předem a uvedena v ceníku palírny. Palírna si vymiňuje změnu ceny během pěstitelské sezóny, pokud dojde ke změně sazby či způsobu výpočtu spotřební daně (SD) a daně z přidané hodnoty (DPH).

11. Prodejka je doklad o vydání lihu, který každý zákazník obdrží bez vyžádání při výdeji lihu na palírně.

12. Reklamační protokol je formulář palírny vyplněný a potvrzený palírnou i zákazníkem, popisující předmět reklamace, požadavky zákazníka a stanovisko palírny v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. 

Reklamace služby pěstitelského pálení

Vztah mezi zákazníkem a palírnou upravuje především zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Reklamaci služby pěstitelského pálení musí provést zákazník osobně na palírně. Bez zpětného předložení prodejky nemůže být zahájeno reklamační řízení. Na vyzvání zákazníka je palírna povinna, sepsat reklamační protokol. Rozhodčím orgánem při sporu palírny se zákazníkem (neuznaní reklamace) je příslušný soud.

Líh získaný ze suroviny se převážně ředí a vydává zákazníkovi o koncentraci (lihovitosti) 50% obj. etanolu při 20 oC. K ředění se používá destilovaná voda připravená palírnou. Koncentrace vydávaného lihu při 20 oC je vždy uvedena na prodejce. Při IPK se ředění lihu, na vyžádání zákazníka, nemusí provádět. Líh se vydává do nádob přinesených zákazníkem. Palírna doporučuje provádět přepravu lihu v nerozbitných (umělohmotných), potravinářsky nezávadných nádobách. Za čistotu a těsnost přepravních nádob odpovídá zákazník.

Lihovitost a objem lihu se mění s teplotou lihu, k určení přesné lihovitosti (koncentrace etanolu) slouží alkoholometrické tabulky, popř. úřední alkoholometrické tabulky na palírně.

K ověření lihovitosti (koncentrace v obj.% v závislosti na teplotě) lihu na palírně slouží kalibrovaný (úředně ověřený) laboratorní lihoměr s teploměrem. K ověření objemu (množství v litrech) lihu na palírně slouží laboratorní odměrné nádoby, kterými je před zákazníkem líh odměřen a vydán do nádob přinesených zákazníkem.

Za zaplacený líh znehodnocený zákazníkem na palírně (např. rozbitím či přelitím nádoby), popř. u zákazníka (nesprávným uskladněním, zřeďováním apod.) nenese palírna odpovědnost a ani není pro tento případ pojištěna.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka odebrat toto množství etanolu do 3 měsíců ode dne jeho výroby.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka uhradit palírně za toto množství částku ve výši spotřební daně vypočítané dle zákona o SD (tj. plnou spotřební daň). 

Reklamace kvality lihu (jeho chuti, vůně a barvy) je možná na palírně až po zaplacení a převzetí lihu. Palírna sepíše, na vyžádání zákazníka, reklamační protokol na kvalitu lihu a vyjádří se k reklamaci na adresu zákazníka ihned, tj. v den převzetí reklamace od zákazníka. Kvalitativní znaky vydávaného lihu stanový příslušné vyhlášky zákona o lihu a o potravinách ve svých přílohách. Reklamace kvality lihu, který si zákazník již odvezl domů, je možná jen v případě, kdy zákazník přiveze celé množství již převzatého líhu zpět na palírnu k opětovnému posouzení. V případě zakalení lihu vyrobeného ze suroviny při IPK během jeho ředění na zákazníkem požadovanou lihovitost (% obj.), nenese palírna za toto zakalení odpovědnost a zákazník se předem zřekl vymáhání jakékoliv náhrady za takto zakalený líh. Surovinu přijatou na palírnu jak kvas MIX nebo nekvalitní kvas nelze reklamovat na její vůni, chuť a čirost.

U IPK nelze v tomto případě reklamovat ani množství lihu.

Reklamace množství lihu (jeho objemu v litrech a lihovitosti-koncentrace v obj.%) je možná pouze přímo při odběru lihu zákazníkem na palírně. Nárok pěstitele v litrech lihu není předem znám (viz. § 595 obč. zákoníku - nejisté budoucí užitky). Reklamaci zákazníka na množství vyřídí zaměstnanec palírny opětovným přeměřením objemu pomocí laboratorních odměrných nádob a přeměřením lihovitosti pomocí kalibrovaného laboratorního lihoměru s teploměrem. Na pozdější reklamace množství lihu odvezeného z palírny nebude brán zřetel. Reklamaci množství lihu přezkoumá palírna ihned, jakmile je to možné, aniž tím však omezuje ostatní zákazníky při výdeji lihu. Reklamační protokol se v tomto případě nesepisuje.