SVISV

Pěstitelské pálení - základní informace

Nejlepším uskladněním ovoce je jeho destilace. V takovém stavu vám vydrží řadu let – krásně voňavé a lahodné chuti!

Pěstitelské pálení je služba, v které má pěstitel možnost pro výrobu destilátu z vlastních zdrojů. Stačí jednoduše dodat vlastní kvas. Kvasy se v naší pálenici nespojují – pouze v případě dovezení méně jak 100 l kvasu se spojí nebo bude účtován jednorázový poplatek 101 Kč včetně DPH. Přijímáme pouze řádně dokvašený kvas, rozkvašený kvas nepřijímáme.

Cena za 1 litr absolutního alkoholu v režimu pěstitelského pálení je 266 Kč (tzn. 133 Kč za 1 litr 50% destilátu). Cena již zahrnuje spotřební daň ve výši 143 Kč za litr absolutního alkoholu.

Až si pojedete pro hotový destilát, nezapomeňte na vhodné obaly (láhve a demižony), do kterých vám pálenku rádi vydáme. Po předešlé dohodě je možné nalahvovat váš destilát do našich originálních lahví (účtujeme si 21 Kč/0,5 l láhev). 

Vy zajístíte vlastní ovoce a my kvalitní pálenku. Vy i vaši přátelé a rodina tak budete vědět, co skutečně pijete. 

Co je to pravý ovocný destilát?

Pravý ovocný destilát je alkoholický nápoj, kdy líh v něm obsažený pochází pouze z ovocného kvasu. Nejznámější pravý ovocný destilát je slivovice, která se vyrábí ze švestek, ale z každého ovoce se dá vyrobit destilát, tedy čirý alkoholický nápoj.

Kupujete-li si v obchodě například slivovici, doporučujeme si pečlivě si přečíst etiketu! Nezaměňte pravý ovocný destilát s destilátem řezaným, což znamená, že v tomto alkoholickém nápoji je pravého ovocného destilátu jen určitý podíl a zbytek je rafinovaný líh. Je-li na etiketě uvedeno, že v láhvi je ostatní lihovina, potom je dosaženo chuti destilátu pouze chemickou cestou - tj.aromaty a barvivy.

A jak se ovocný destilát vyrábí?

Výroba destilátu je složitý a dlouhý proces, který začíná sklizní ovoce a jeho tříděním. Pouze zcela zralé, zdravé a čisté ovoce může být použito jako základ pro ovocný destilát.

Z ovoce se poté připraví ovocná drť, která se dopraví do uzavřených nerezových tanků. Toto stadium výroby se nazývá kvašení a za nepřístupu vzduchu zde kvas zraje. Proces kvašení v žádném případě neurychlujeme, protože jen přírodně prokvašené ovoce dává vzniknout nejlepším destilátům.

Samotná výroba destilátu se nazývá destilace. Provádíme ji na tříkomorové destilační koloně, kdy se z kvasu jediným procesem získává 3 x destilovaná ovocná pálenka s typickou vůní a jemnou chutí. Takto vypálený destilát může dosahovat lihovitosti kolem 60 % až 75 %, a proto se ředí speciálně upravenou vodou na požadovanou lihovitost zákazníkem nejčastěji však na 50 % vol. 

Důležité informace. Nepřehlédněte!

Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starším 18ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (nutno doložit).

Při přivezení ovoce na vypálení je nutno s sebou vzít platný občanský průkaz. Bez tohoto dokladu vám nemůžeme poskytnout službu pěstitelského pálení.

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. a Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 285 Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň v podstatě poloviční – 143 Kč za 1 litr absolutního alkoholu. Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice.

Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky). POZOR!: toto omezení platí pro společnost domácnost– tj. stejné číslo popisné, stejný trvalý pobyt. Všechny osoby v dané domácnosti dohromady, nikoliv na osobu.

Omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č.: 61/1997 Sb. o lihu. Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat.

Jelikož je každý rok celní správou evidence pěstitelského pálení celorepublikově sledována a sčítána za všechny pálenice. Upozorňujeme zákazníky, že za překročení zákonem povoleného množství vypáleného destilátu, budou předvoláni k objasnění na celní úřad, místně příslušný dané pálenici a pokutováni v řádech stů, ale i tisíců korun za překročený litr absolutního alkoholu. Každý zákazník je povinen si sám sledovat odebrané množství destilátu na společnou domácnost v dané sezóně.

Měření lihu

Změna objemu lihu vlivem kontrakce : Líh je velmi hygroskopický; s vodou se mísí v každém poměru za kontrakce (zmenšení objemu) a vývoje tepla. Největší kontrakce nastává, smísí-li se 52 objemů lihu a 48 objemů vody, tedy při lihovitosti, na kterou se běžně ředí destiláty, tento roztok má při 20 °C jen 96,3 objemů. Např. smícháním např. 50 litrů vody a 50 litrů etanolu (lihu) nezískáme 100 litrů, ale pouze 96,4 litru směsi o lihovitosti 51,87 % objemových. Kontrakce kolísá s teplotou.

Změna hustoty (tj. i objemu) lihu vlivem teploty r = m/V => V = m/r (V...objem; m...hmotnost; r...hustota) je nutno vzít v úvahu závislost změny hustoty r směsi lihu na teplotě. Hustota např. 50% směsi lihu při teplotě 10 °C je 0,5040 kg/dm3, při 25 °C to je 0,4980 kg/dm3, z toho nám vychází změna objemu 50 % destilátu z 30 litrů při 25 °C na pouze 29,64 litru při 10 °C, to je rozdíl téměř 4 dcl (0,4 litru).

U vody je změna objemu minimální, např. 30 litrů čisté vody o teplotě 25 °C bude mít při teplotě 10 °C objem 29,91 litrů, čili změna pouze o 1 dcl (0,1 litru). U směsí lihu s vodou jsou tak velké změny měrné hmotnosti a tím objemu, jelikož zde se navíc uplatňuje kontrakce lihu, která kolísá s teplotou.

Z toho plyne obtížnost měření objemu směsí lihu a vody, tj. destilátu naředěného na určitou lihovitost. Pokud např. vyrobíte v palírně 20 litrů destilátu o lihovitosti 65 % a naředíte jej dalšími 5 litry vody, nezískáte 25 litrů destilátu, ale méně. Zjištění přesného množství destilátu po naředění na požadovanou lihovitost není možné pouhým součtem a bude mít vždy menší objem než součet jednotlivých smíchaných složek (vyrobeného destilátu a vody) a to až o několik decilitrů.

Množství vyrobeného destilátu např. 20 litrů lihovitosti 65 % (je přesně zjištěný dle cejchovaného měřidla) a jeho koncentrace dle cejchovaného lihoměru se dle teploty destilátu přepočte dle alkoholmetrických tabulek na množství 100% etanolu při 20 °C. Tím zjistíme přesnou hodnotu (objem) vyrobeného etanolu (100% lihu), ale nejsme schopni zjistit objem po naředění, vzhledem ke zmiňované kontrakci směsí lihu a vody. Tzn. můžeme zákazníkovi sdělit kolik destilátu proteklo měřidlem a jakou má koncentraci, dále víme kolika litrům 100% lihu to odpovídá, ale nezjistíme kolik destilátu (v litrech) si odnese domů po naředění na určitou koncentraci (běžně 50 - 58 %).

Z těchto důvodů vznikla alkoholmetrie, jako zvláštní disciplína, která je součástí Zákona o lihu č. 61/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 141/97 Sb. (novela č.82/2000). K tomu, abychom mohli správně realizovat zásady alkoholmetrie musíme být řádně vybaveni. Potřebujeme cejchovaný lihoměr s teploměrem a alkoholmetrické tabulky.

Destilát (směs lihu a vody) změní svůj objem naředěním (objem je menší než součet objemů původního destilátu a vody) a dále značně mění svůj objem v závislosti na teplotě. Takže pokud máte mít 15 litrů destilátu a nenaplníte tím doma 15 litrových lahví není to důvod k obavám, že jste zaplatil větší množství destilátu než jste si odvezl. Pro správné množství destilátu musíte znát jeho teplotu, objem při dané teplotě a koncentraci při dané teplotě.